Trondhjems Arbeiderpartis Sangkor og
Fagforeningenes Mannskor, Trondheim.

Bidrag til karakteristikk av den norske arbeidarkorrørsla

Jon Egil Brekke
Hovudfagsoppgåve, Musikkvitskapleg Institutt, AVH/UNIT hausten 1980.


INNHALD:

Framside

Føreord

 Kortingar

Kap. I. Innleiing

 a) Om emnevalet og strukturen i oppgåva
 b) Om kjeldene
 c) Nokre viktige omgrep

Kap. II. Historikk

 a) 1800-talet: Føresetnader og forløparar
 b) 1901-1924: Trondhjems Arbeiderpartis Sangkor
 c) 1907-1924: Norsk Sangerforbund og Trøndelag
 d) 1924-1940: TAS, FM, "væpnet fred"
      - Kløyving, arbeidsløyse, DNA-offensiv
      - Følgjer for arbeidarkora
      - Påverknad utanifrå
 e) 1940-45: Arbeidarkora under okkupasjon
 f) 1945-1961: Kråkerøy og kulminasjon
      - Oppgjer, atterreising, tilhøvet DNA-NKP
      - NASF, TAKF, TAS og FM
 g) 1961-1980: Attergang, urotid, nye spirer
      - Kings Bay, EF: DNA-"imperiet" i motvind
      - NASF i attergang, TAS + FM = FM
      - Nokre årsaker til attergangen
      - Ei ny politisk korrørsle

Kap. III. Kultursyn

 Nokre grunnleggjande synsmåtar
 Vilkåra for arbeidarkorrørsla
 Kultursyn og kulturpolitikk i arbeidarrørsla
     a) Thrane, DNA, NKP og allmenn kulturpolitikk
     b) Formål for eit kor/ei korrørsle
        - Den borgarlege korrørsla
        - Arbeidarkora
        - Til samanlikning: Hanns Eisler

Kap. IV. Arbeidarkorrepertoaret

 a) Problem ved klassifisering
 b) Produksjon og tilførsle av arbeidarsangar i Noreg
 c) Repertoaret i TAS og FM
 d) Fellesnummer og repertoarpåverknad i NSF m.m.
 e) Repertoar i den nye korrørsla

Kap. V. Konklusjon


Vedlegg:

 1) Kor i Trondheim før 1901

 2) Kor i Trondheim 1901-1958

 3) Kor tilslutta Trøndelag Arbeiderkorforbund

 4) Stemne arrangert av NSF/NASF og TAKF

 5) Dirigentar for TAS og FM, andre arbeidarkordirigentar innan TAKF

 6) Medlemstal for TAS og FM

 7) Medlemstal for NSF/NASF og TAKF

 8) Tittelliste: Bjarne Meland si notesamling

 9) Tittelliste: Arbeidarsangar bruka i Noreg/NSF

Kjeldeliste